Typy licencí pro fotografie, grafiku a videa

Každý autor musí vyvinout aktivitu a zapojit své schopnosti, dovednosti a znalosti, aby mohl vytvořit určité dílo. Je proto legitimní, že si autor a jeho dílo zasluhuje ochranu . Tuto ochranu poskytuje autorům autorské právo.

Autor je vlastníkem svého díla a proto si může určit, za jakých podmínek bude dílo dále šířeno a jak s ním bude nakládáno. Tyto podmínky jsou stanovené v licenci díla.

Licence dle výhradnosti x nevýhradnosti

  • Výhradní licence: Autor nesmí poskytnout licenci jinému subjektu a nesmí sám dílo dále užívat.
  • Nevýhradní licence: Autor je nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.
dle Zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

Licence dle možností použití

  • pro komerční použití: Licence umožňuje využít autorsky chráněné dílo pro účely komerční účely. Takové dílo tedy můžeme použít například k potisku různých výrobků, nebo využít pro reklamní kampaň.
  • pro nekomerční využití: Licence umožňuje šíření díla, pokud není primárním účelem šíření získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění.
  • pro volné využití: Autor umožnuje volné šíření díla bez ohledu na další použití. Jedinou podmínkou při dalším šíření díla je pouze uvedení autora a informace o licenci, spolu s upozorněním na zřeknutí se odpovědnosti za dílo. Tyto licence se používají hlavně v oblasti svobodného software ( BSD licence ).

Licence využívané pro distribuci mediálních souborů

Rights-managed (RM) - originální fotografie na míru

RM může být exkluzivní i neexluzivní licence. Dílo je licencováno s omezením použití, jako je omezení velikosti, požadavky na umístění, doba užívání, nebo lokalita.

Royality Free - fotografie z mikrofotobanky

Jedná se o nevýhradní licenci. Díla pod Royalty-free licencí, mohou být použita několikrát pro různé projekty, bez nutnosti platit další poplatky. Cena různých typů Royalty-free licencí je založená pouze na velikost díla ( rozlišení, kvalitě ) a počtu lidí s právem dílo používat. Není určen způsob použití. Za možnost užívat dílo se platí jednorázově, ale právo je vázáno na konkrétní osobu a je dále nepřenosné.

Mediální soubory pod Free Royal licencí můžete stáhnout na Fotky&Foto

Creative Commons - svobodná díla

Licence Creative Commons, nebo také CC, se vyvinula z open source komunity. Původní účel licence bylo umožnit sdílet návody k programům. Díla pod CC se distribují bezplatně. Licence může mít různá omezení. Vždy je nevýhradní. Na stránkách CreativeCommons.org si můžete vybrat derivát CC licence dle vašich potřeb.

Mediální soubory pod CC licencí můžete stáhnout na WikiMedia . Na WikiMedia nejsou soubory pro komerční použití !

Licence obsahu na sociálních sítí:

Sociální sítě od Google

Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu udělujete společnosti Google trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k reprodukování, upravování, překládání, zveřejňování libovolného obsahu, který odešlete , zveřejníte nebo zobrazíte na nebo prostřednictvím služby. Práva na obsah jsou přenositelná na jiné uživatale sociální sítě. Podrobněji licenční podmínky Google

Fotky a videa publikovaná na síti Facebook

Publikováním jakéhokoliv obsahu na Facebook.com udělujete nevýhradní, přenositelnou, Royality Free licenci, platnou na celém světě. Licence pro Facebook na publikovaný obsah přestává platit, pokud si autor a všichni sdílející vymažou účty a změní IP.

Facebook